Heeft u vragen? Neem contact met ons op via 040 737 01 29 of info@dutchart.online

Voorwaarden

Alle kleine lettertjes

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden DutchArt voor kunstverkoop via dutchart.online.
Eindhoven, 1 juni 2017

Artikel 1 Algemeen
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– Cliënt: de (potentiële) Cliënt van zaken en/ of diensten van Dutch Art, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn;
– Kunstaanbieder: De kunstenaar die kunst voor verkoop aanbiedt bij of via Dutch Art.
– Orderbevestiging/factuur: De orderbevestiging/factuur zoals beschreven in artikel 2.5.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle uitleen- en verkoopovereenkomsten bij Dutch Art.

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten
2.1 In geval van koop is Dutch Art de partij met wie de overeenkomst zal worden aangegaan.
2.2 De overeenkomst tussen Dutch Art of de Kunstaanbieder en de Cliënt komt tot stand doordat de Cliënt een bestelling heeft geplaatst en de Cliënt hierop per e-mail of op het postadres een orderbevestiging van Dutch Art heeft gekregen met de details van de bestelling.
2.3 In veel gevallen zal de factuur tevens dienst doen als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
· De naam van het kunstwerk
· De naam van de kunstenaar die het werk gemaakt heeft
· De prijs
· Het e-mail adres en/ of telefoonnummer waar de Cliënt zich kan wenden met vragen omtrent de order.
2.4 De overeenkomst bevat alle tussen de Cliënt en Dutch Art gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/ of afspraken tussen de Cliënt en Dutch Art.
2.5 De administratie van Dutch Art geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Cliënt aan Dutch Art verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Dutch Art verrichte leveringen. Dutch Art erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de Cliënt dit eveneens.
2.6 Indien door de Cliënt en Dutch Art wordt besloten om af te wijken van de algemene voorwaarden, zal dit via een separate overeenkomst schriftelijk of via e-mail geregeld worden.

Artikel 3 Prijzen/ tarieven en betaling
3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief handling- en verzend,- of bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Alle facturen zullen door de Cliënt worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen en wel uiterlijk op de veertiende dag na datum van de factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Dutch Art gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de Cliënt in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
3.4 Indien de Cliënt ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Dutch Art het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de Cliënt in rekening te brengen. De Cliënt is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.
3.5 Bij niet nakoming door de Cliënt van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Dutch Art gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de Cliënt zonder opgave van redenen de toegang tot Dutch Art te weigeren.

Artikel 4 Levering/ tarieven/ termijnen
4.1 Leveringen kunnen wereldwijd plaatsvinden, tenzij door Dutch Art anders is aangegeven. Dit volgens de volgende tarieven, tenzij anders vermeld.
–       8,50 euro voor pakketten tot 10 kg.
–       15 euro voor pakketten van 10 tot 30 kg.
–       0,30 euro per kilometer vanaf Eindhoven bij schilderijen en objecten die niet per post verstuurd kunnen worden.
4.2 De levertijd binnen Nederland bedraagt normaal gesproken maximaal vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betaling of na de orderbevestiging, tenzij per email of op de website van Dutch Art anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
4.3 Bij ontvangst dient de Cliënt het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 24 uur aan Dutch Art te melden, bij gebreke waarvan de Cliënt het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen.

Artikel 5 Overmacht en/ of bijzondere omstandigheden
5.1 Dutch Art is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 6 Verkoop van kunstwerken
6.1 Nadat de Cliënt het door hem/haar bestelde kunstwerk heeft ontvangen, heeft de Cliënt de bevoegdheid om binnen tien (10) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk, de onderliggende overeenkomst met Dutch Art te ontbinden.
6.2 Na deze 10 werkdagen is het niet mogelijk om het gekochte kunstwerk terug te brengen of te ruilen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.3 Indien de Cliënt de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Cliënt dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Dutch Art te melden. De Cliënt dient het kunstwerk – na overleg met Dutch Art – te sturen naar Dutch Art, Generaal Bothastraat 40, 5642 NM Eindhoven. De Cliënt is in dit geval verantwoordelijk voor de gemaakte transportkosten.
6.4 Indien de Cliënt reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Cliënt de overeenkomst met Dutch Art ingevolge artikel 6.1. en 6.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft ontbonden, zal Dutch Art deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Dutch Art het door de Cliënt geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de Cliënt terugbetalen.
6.5 Dutch Art behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de Cliënt (anders dan die van Dutch Art of de leverancier van het kunstwerk) is beschadigd. De Cliënt is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. Dutch Art heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de Cliënt en is bevoegd die schade te verrekenen met het door de Cliënt gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.
6.5 Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Dutch Art schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Cliënt te wijten is of anderszins voor risico van de Cliënt komt, zal Dutch Art de Cliënt hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Dutch Art heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de Cliënt terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 7 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1 De Cliënt dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Dutch Art geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 8 Bestellingen/ communicatie
8.1 Dutch Art is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Cliënt en Dutch Art, dan wel tussen Dutch Art en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Cliënt en Dutch Art.

Artikel 9 Klachten
9.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door Dutch Art serieus in behandeling worden genomen
.
9.2 De Cliënt dient een klacht kenbaar te maken bij Dutch Art (zie daarvoor nader in artikel 11 van deze voorwaarden).
9.3 Dutch Art zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Dutch Art zal de Cliënt hierover telefonisch of schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

Artikel 10 Persoonsgegevens
10.1 Door de Cliënt ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de Cliënt.
10.2 Tenzij de Cliënt heeft aangegeven dat de Cliënt hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de Cliënt worden opgenomen in een centraal bestand van Dutch Art. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de Cliënt volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Dutch Art. De verwerking van de gegevens van de Cliënt zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
10.3 De Cliënt kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Dutch Art over de persoon van de Cliënt worden opgenomen in het bestand van Dutch Art. De Cliënt is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 11 Toepasselijke recht en geschillenregeling
11.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Dutch Art is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen tussen Dutch Art en de Cliënt zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Den Bosch.

Dutch Art
Anneke Hulsbosch

Privacy beleid

Dutch Art respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt, worden verschillende gegevens verzameld, teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacybeleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Dutch Art draagt er zorg voor dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld betaalgegevens, gebruiken wij een beveiligde server. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om verlies, onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Dutch Art gebruikt de verzamelde gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van Dutch Art en over speciale (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@dutchart.online of via de uitschrijflink onderaan elke informatie mail;

Dutch Art verkoopt uw gegevens niet

Dutch Art zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, het evalueren van de activiteiten/diensten van Dutch Art, of het optimaliseren van haar internetadvertenties op andere websites. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Inzagerecht en correctie

Het is steeds mogelijk de status van uw persoonsgegevens na te gaan, via e-mail: (info@dutchart.online)
We delen u zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken, na controle van uw identiteit. Indien een of meerdere gegevens foutief, onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons uiteraard om een correctie vragen. Zo kunt u ook met ons contact opnemen op één van de manieren opgesomd onderaan deze pagina, indien u meent dat onze site de reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet naleeft.

Cookies

Wij willen u in de toekomst nog beter van dienst zijn. Daarom gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt geplaatst. De cookiegegevens blijven op uw eigen computer, worden niet voor andere doeleinden gebruikt en zijn afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

Advertenties

De site van Dutch Art kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Dutch Art geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Contact

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen
– Per email: info@dutchart.online
– Per telefoon: 0611127126
– Per brief:

Bijwerken van …
  • Geen producten in je winkelmand.